Stornoway Airport, Stornoway, United Kingdom (SYY, EGPO)